.

AMU-portalen er et nettsted som skal bringe ryddighet, effektivitet og kompetanse i AMU-arbeidet. 

Vilkårene nedenfor gjelder abonnement for tilgang og bruk av AMU-portalen i henhold til bestilling. Ved å anvende portalen aksepterer abonnenten nedenstående vilkår.
HMS Norge AS er ansvarlig for drift av AMU-portalen samt administrasjon av kundeforhold.
Henvendelser om avtalen eller bruk av tjenesten rettes til HMS Norge AS, heretter kalt HMS Norge.

1. Definisjoner
Med AMU-portalen menes medlemssystem og tilhørende digitale verktøy som kunden finner på www.amuportalen.no sine medlemssider. Med abonnent menes den som har bestilt tilgang til AMU-portalen.

2. Abonnementets omfang og begrensning
2.1 Abonnementet gir abonnenten en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til bruk av AMU-portalen.
2.2 Abonnement gjelder i en periode på tolv måneder beregnet fra den datoen som fremgår av fakturaen fra HMS Norge for det aktuelle abonnementet.
2.3 Dersom avtalen ikke sies opp senest en kalendermåned før avtaleperiodens utgang, forlenges avtalen automatisk med ytterligere 12 måneder med tilsvarende oppsigelsestid. Ved forlengelse av abonnementet skal HMS Norges til enhver tids gjeldende vilkår og priser gjelde. Oppsigelsen skal gjøres skriftlig pr. e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
2.4 AMU-portalen kan benyttes av det antall som fremgår av avtale og faktura.
2.5 Abonnementet omfatter teknisk og faglig brukerstøtte i tilknytning til AMU-portalen. Den faglige brukerstøtten omfatter ikke individuell juridisk rådgivning.

3. Abonnementsavgift
3.1 For hver abonnementsperiode betales en abonnementsavgift. Avgiften for den første abonnementsperioden spesifiseres i fakturaen eller i abonnementsavtalen.
3.2 Ved endring av antall personer som blir gitt tilgang til AMU-portalen, (jfr pkt 2.4) skal abonnent uten ugrunnet opphold gi informasjon om dette til HMS Norge.
3.3 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente som tilsvarer den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats iht. forsinkelsesrenteloven.
3.4 HMS Norge har rett til å endre abonnementsavgiften for hver abonnementsperiode. Slik endring skal varsles skriftlig minst tre måneder før endring. Slikt varsel er likevel ikke nødvendig dersom endringen ikke overstiger 5% siden foregående prisendring.

4. Forbud mot kopiering mv.
Abonnenten skal ikke kopiere, mangfoldiggjøre eller gjøre endringer i innhold på AMU-portalen.no.

5. Overdragelse mv.
HMS Norge har rett til helt eller delvis å overdra rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen til andre.

6. Behandling av personopplysninger
6.1. Når AMU-portalen blir brukt til behandling av personopplysninger på en måte som innebærer at abonnenten er behandlingsansvarlig og HMS Norge er databehandler i henhold til personopplysningsforordningen (GDPR), behandler HMS Norge personopplysningene slik regelverket krever.
6.2. Ved opphør av denne avtalen skal en kopi av abonnentens data på forespørsel fra abonnenten innen 60 dager etter avtalens opphør, snarest mulig returneres abonnenten eller til en person utpekt av abonnenten.
6.3. Etter at abonnentens data er overført eller dersom slik overføring ikke er krevet, skal HMS Norge innen rimelig tid og senest innen 12 måneder etter opphør av avtalen slette eller anonymisere abonnentens data.

7. Ansvarsbegrensning
HMS Norge kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av bruk av AMU-portalen.

8. Avtalens opphør
Abonnenten kan når som helst si opp sitt abonnement, dog senest en måned før abonnementsperiodens utløp. En oppsigelse innebærer at avtalen ikke forlenges i samsvar med vilkårenes pkt. 2.3.
Ved vesentlige endringer i betingelsene beskrevet i disse vilkår og som ikke gjelder abonnementsavgift (ref. pkt. 3.4 ovenfor), skal abonnent varsles senest 3 mnd. før endringen trer i kraft.

9. Lovvalg og verneting
Disse vilkår og enhver tvist forbundet med disse er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet. Oslo tingrett er rett verneting.

Oslo, 26. mars 2020

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90