Arbeidsmiljøutvalget (AMU)


.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er lovpålagt for mange virksomheter

AMU er en lovpålagt møteplass som alle virksomheter med mer enn 50 ansatte MÅ ha. (Arbeidsmiljøloven kapittel 7). I virksomheter mellom 20 og 50 ansatte kan den ene av partene (arbeidsgiver eller arbeidstaker) kreve at det opprettes AMU. Dessuten kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere, der arbeidsforholdene tilsier det.

Arbeidsmiljøutvalget er ofte ikke godt nok kjent

En undersøkelse HMS Norge gjorde viste at skremmende mange ikke visste hva AMU er, og hva de gjør. AMU har en viktig rolle i å informere om hva de arbeider med. Da kan de best bidra til en bedre kultur og bli en enda mer helsefremmende arbeidsplass.

Hvordan er det hos dere?

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

AMU skal behandle alt som angår arbeidshelsen og den interne vernetjenesten. Dette innebærer særlig:
Spørsmål om opplæring som har betydning for et trygt og godt arbeidsmiljø
Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, omorganisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak
Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Helsespørsmål knyttet til arbeidstidsordninger
Spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne
Gjennomgå alle rapporter om
- sykefravær
- yrkessykdommer
- arbeidsulykker
- tilløp til ulykker
AMU skal søke å finne årsaken til ulykker eller arbeidsrelaterte sykdommer, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse
AMU kan vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner

Hva er arbeidsmiljøutvalgets funksjon?

AMU skal fungere som:
Beslutningsorgan
Tilsynsorgan
Rådgivningsorgan
Styringsorgan
Koordinerende organ
Samarbeidsforum
Det vanlige er at AMU anmoder ledelsen om å iverksette tiltak. AMU er sjelden selv utøvende organ, men de skal følge grundig med på alt som angår medarbeidernes helse og sikkerhet.

Skreddersydd kurs for AMU-medlemmer

Arbeidsmiljøloven § 7-4 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18. krever at alle medlemmer i utvalget skal gjennomføre et grunnleggende kurs på lik linje med verneombud.
Vi tilbyr et skreddersydd, nettbasert AMU-kurs. Du kan få tilgang til kurset på to måter:
1. Ved å være registrert bruker i AMU-portalen. Du kan da enkelt registrere deg da på kurset når du er logget inn i portalen.
2. Bestille det separat på hmsnorge.no

Arbeidsmiljøutvalget som samarbeidsorgan

AMU er et samarbeidsorgan, og kan være kjernen i arbeidsmiljøarbeidet. Her kan ledelsen og ansatte møtes på like fot, for å drøfte fritt hvordan man kan sikre langtidsfriske og langtidsproduktive medarbeidere. Hver deltaker har én stemme. Ingen har streikerett, bare stemmerett. I AMU er man noe i kraft av sin kompetanse og innsikt. Derfor er AMU et viktig forum for gode faglige diskusjoner og anbefalinger. AMU fungerer ganske godt de fleste steder. Allikevel er AMU noen steder mer et pliktløp der deltakerne ønsker at møtene skal være kortest mulig. Man orienterer og tar saker “til etterretning”. Beslutningene tas jo allikevel “i linjen”? I så fall går man glipp av en god mulighet.

Kompass i arbeidsmiljøarbeidet

AMU skal ikke gjøre jobben, og har ikke operativt ansvar. Vi kan si at AMU er kompasset i arbeidsmiljøarbeidet De skal peke på utfordringer og muligheter og angi en retning, en vei å gå, som ledelsen tar videre på best mulig måte.
Figur AMU som kompass

picturemessage 42ksuktk.c0l

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90