Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

 

Lovpålagt

AMU er en lovpålagt møteplass som alle virksomheter med mer enn 50 ansatte MÅ ha. (Arbeidsmiljøloven kapittel 7). I virksomheter mellom 20 og 50 ansatte, kan den ene av partene (arbeidsgiver eller arbeidstaker) kreve at det opprettes AMU. Dessuten kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere, der arbeidsforholdene tilsier det.

Oppgaver

AMU skal behandle alt som angår arbeidshelsen og den interne vernetjenesten. Dette innebærer særlig:

• Spørsmål om opplæring som har betydning for et trygt og godt arbeidsmiljø

• Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, omorganisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak

• Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

• Helsespørsmål knyttet til arbeidstidsordninger

• Spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne

• Gjennomgå alle rapporter om
- sykefravær
- yrkessykdommer
- arbeidsulykker
- tilløp til ulykker

• AMU skal søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse

• AML kan vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet

• Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner

Mange funksjoner

AMU har flere funksjoner:
• Beslutningsorgan
• Tilsynsorgan
• Rådgivningsorgan
• Styringsorgan
• Koordinerende organ
• Samarbeidsforum

Det vanlige er at AMU anmoder ledelsen om å iverksette tiltak. AMU er sjelden selv utøvende organ, men de skal følge grundig med på alt som angår medarbeidernes helse og sikkerhet.

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90